Ako ay buong katapatang nanunumpa
Sa ating bansang minamahal at ginagalang
Na aking pagsusumikapang matamo
Ang tunay na pagbabago ng ating bayan
Namamanata ako na tutulong sa ating pamunuan
Sa pagpapataguyod ng marangal na pamamahala
At pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan
Na walang palakasan at walang kinikilingan
Na walang lagayan at walang pinapaboran
Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan
Ng isang mabuti at matapat na mamamayan
Na kasing tindi ng paghamon ko sa ating mga pinuno
Na sumunod sa landas na tama at matuwid
Upang mabago ang takbo ng kasaysayan
Na magwakas na ang kahirapan
At maitaguyod natin ang ating kabuhayan
Bilang alay sa ating mga anak at salin-lahi ay
Palaganapin natin at itaguyod
Ang isang SAKDAL LINIS, MARANGAL at MATAGUMPAY na PILIPINO…
Sa isip, sa salita at sa gawa.